Бориспiль
C

Головні новини

Публічний договір про надання послуг з вивезення побутових відходів


Публічний договір

про надання послуг з вивезення побутових відходів

м. Бориспіль                                                                                                     «__» ___________ 20___р.

 

Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» (і.к. юридичної особи 03363720), іменоване надалі «Виконавець», в особі директора Найчука Володимира Антоновича, що діє на підставі Статуту, з однієї Сторони,

та _________________________________________________________________(і.п.к.),

що проживає у багатоквартирному будинку, приватному будинку та зареєстрований за адресою: 

м. Бориспіль, вул._______________________________ буд._______, кв._____.

або управитель, уповноважена співвласниками особа, кооператив, ОСББ, тощо, що розташоване за адресою: м. Бориспіль, ____________________________в особі ____________________________ _______________________________________________________________, що діє на підставі __________________, іменоване надалі «Споживач», при спільному згадуванні - «Сторони», у відповідності до рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 23.04.2018 року №3 «Про затвердження протоколів засідань конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів у місті Бориспіль по лотам №1, №2» та Договору №52 на надання послуг з вивезення побутових відходів на території м. Бориспіль, укладеного 26.04.2018 року між виконавчим комітетом Бориспільської міської ради та Комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства», уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет договору.

1.1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів (перелік - тверді: органічна складова побутових відходів, що легко загниває, дерево; ремонтні, великогабаритні), в подальшому - ПВ, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі – послуги) на підставі рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 24.06.2019року

 №438 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у м. Борисполі».

1.2. Цим договором встановлюється такий графік надання Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів (ПВ): щоденно, з 7:30 (сьомої тридцяти години ранку) до 19:00 (дев’ятнадцятої години вечора).

1.3. Послуги з вивезення ПВ надаються за контейнерною схемою або транспортними засобами.

1.4. Для вивезення ПВ за контейнерною схемою та безконтейнерною схемою використовуються контейнери ємністю 0,75 м3, 1,1м3, що належать Виконавцю або Споживачу.

1.5. Завантаження ПВ здійснюється Виконавцем в спеціально обладнані транспортні засоби.

1.6. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

1.7. Кількість зареєстрованих, включаючи Споживача, осіб _________.

Відсутність за місцем реєстрації осіб підтверджується (в випадках, передбачених Законом) відповідними довідками державних закладів, установ.

 

2. Вимірювання обсягу та визначення якості послуг.

2.1. Обсяг надання послуг розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 27.07.2015 року №385 «Про затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів».

2.2. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно з додатком 3 до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 та у відповідності до тарифу, затвердженого рішенням органу місцевого самоврядування.

 

3. Оплата послуг.

3.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

3.2. Платежі вносяться не пізніше ніж до 20 (двадцятого) числа місяця, що настає за розрахунковим.

3.3. Послуги оплачуються в безготівковій,готівковій формі на поточний рахунок Виконавця або до каси підприємства.

3.4. Оплата здійснюється на підставі виставлених Виконавцем рахунків (квитанцій). Ненадходження або неотримання рахунку (квитанції) не звільняє Споживача від оплати послуг.

3.5 Споживач не звільняється від оплати комунальних послуг, отриманих ним до укладення даного Договору.

3.6. Тариф за послуги встановлюється у відповідності до рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради № 438 від 24.06.2019 року « Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у місті Борисполі». Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів у місті Борисполі з 1 серпня 2019 року складають:

 Для населення, що проживає у багатоквартирних та в одноквартирних будинках з наявністю усіх видів благоустрою та гуртожитках де проживають сім’ями, вивезення твердих побутових відходів – 21,78 грн. з ПДВ в місяць на одну людину.

 Для населення, що проживає в індивідуальних будинках з присадибною ділянкою, вивезення твердих побутових відходів – 21,60 грн. з ПДВ в місяць на одну людину; вивезення рідких відходів – 134,33 грн. з ПДВ за 1 куб. м.

3.7. Місячна вартість послуг визначається розрахунково.

3.8. У разі зміни вартості послуги на підставі рішення органу місцевого самоврядування нова величина тарифу встановлюється для розрахунків з дати опублікування відповідного рішення не пізніше ніж за 30 днів або з дати, зазначеної в рішенні, і не потребує внесення змін до даного Договору.

3.9. За бажанням Споживача оплата комунальних послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

3.10. Дієздатні особи (наймачі, співвласники), які зареєстровані та/або проживають у житловому приміщенні разом із споживачем, користуються нарівні з ним комунальними послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати житлово-комунальних послуг.

3.11. Наявність пільг та субсидій, передбачених законодавчими актами, необхідно підтвердити наданням оригіналів цих документів на адресу Виконавця послуг.

 

4. Права та обов’язки Споживача.

4.1. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості комунальні послуги згідно із законодавством і умовами договору;

2) одержання без додаткової оплати достовірної та своєчасної інформації про послуги з ПВ, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів;

3) відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних Виконавцем його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення Виконавцем недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту відповідного звернення;

5) перевірку кількості та якості комунальних послуг у встановленому законодавством порядку;

6) складання та підписання актів-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання комунальних послуг

7) внесення за погодженням з Виконавцем у цей договір змін;

8) зменшення  розміру  плати  за  послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів;

4.2. Споживач зобов›язується:

1) своєчасно і в повному обсязі оплачувати надані йому послуги з вивезення ПВ;

2) сприяти виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;

3) не складувати побутові відходи поза контейнером, не вкидати в контейнери відходи, вивезення яких не передбачені даним договором;

4) Письмово інформувати виконавця про зміну власника житла ( іншого об’єкта нерухомого майна ) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача протягом 30 календарних днів від дня такої події.

5) не вчиняти дій, спрямованих на псування та переміщення контейнерів, ускладнення проїзду та проходу до контейнерів;

6) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом.

 

5.Права та обов'язки Виконавця.

5.1. Виконавець має право

1) вимагати від Споживача виконувати умови даного Договору і Правил благоустрою території міста Борисполя;

2) своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

3) не завантажувати ПВ в разі наявності ознак горіння або тління, а також, відходи, вивіз яких не передбачений даним договором.

5.2. Виконавець зобов›язується:

1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів та цього договору;

2) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу та порядок надання послуги;

3) збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

4) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка вивезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб;

5) перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об›єкти поводження з побутовими відходами;

6) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

7) усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред’являє Замовнику у зв’язку з невиконанням умов цього договору;

8) відшкодувати відповідно до закону та умов цього  договору збитки, завдані Замовнику внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

9) інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до законодавства.;

10) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнери та контейнерні майданчики у разі перебування їх у власності виконавця;

11) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла ( іншого об’єкта нерухомого майна ) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача.

12) виконувати інші обов›язки відповідно до Закону України «Про відходи».

 

6. Відповідальність сторін за невиконання умов договору.

6.1. Споживач несе відповідальність згідно із Законом і цим Договором за:

1) несвоєчасне внесення плати за послуги;

2) невиконання зобов›язань, визначених цим Договором і Законом.

6.2. Виконавець несе відповідальність за:

1) ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну споживача, шкоди його життю чи здоров›ю;

2) невиконання зобов›язань, визначених цим Договором і Законом.

6.3. У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги Споживач зобов’язаний сплатити пеню у розмірі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

 

7. Розв'язання спорів.

7.1. Спори за договором між сторонами розв›язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку. Спори, пов›язані з пред›явленням претензій, можуть розв›язуватися в досудовому порядку шляхом їх повного або часткового задоволення.

7.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає представника виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

7.3. Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їх підписом.

7.4. Акт-претензія подається Виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

7.5. Спори між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

 

8. Форс-мажорні обставини.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього договору.

 

9. Строк дії договору.

9.1. Договір діє один рік з «___»_____________ 20___ р. до «___»_____________20___ р. і набирає чинності з дня його укладення.

 

10. Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору.

10.1. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв›язується у судовому порядку.

10.2. Договір вважається таким, що продовжений на такий саме строк, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд. 

10.3. Дія договору припиняється у разі, коли:

- закінчився строк, на який його укладено і одна із сторін заявила про відмову від договору;

- припинено відповідний договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту;

- в інших випадках, передбачених законодавством або за згодою сторін.

10.4. Даний договір укладається з урахуванням вимог ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України, та умов Типового договору.

 

11. Прикінцеві положення.

11.1. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у споживача, другий - у виконавця.

11.2. Підписанням даного договору Споживач надає згоду на обробку будь-яких персональних даних, які стали відомими в результаті правових відносин за договором, для виконання умов договору без передачі цих даних третім особам.

 

Реквізити сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ

 

Комунальне підприємство

«Виробниче управління

Комунального господарства»

08300 Київська обл., м. Бориспіль,

вул. Глибоцька, 128 «а»

р/р 26000053057329

ПАТ «ПРИВАТБАНК»

МФО 321842

і.к. юридичної особи 03363720

 

 

 

  Директор

 

___________________ /В.А. Найчук /

          М. П.

СПОЖИВАЧ

________________________________________

 

08300 Київська обл., м. Бориспіль,

вул. ______________________буд._______кв______

Паспорт  Серія_______ №_______________ виданий

«____» ____________ ____р.____________________

____________________________________________

 

____________________________________________

 

____________________________________________,

 

 

_________________________ /__________________/

 

          М. П.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм ім'ям.

коментарі

Ваше ім'я: *
Ваш e-mail: *
Питання: 156+2
Відповідь:
Код: оновити, якщо не видно коду
Введіть код: